โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ในวันที่ 9 มกราคม 2552 โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมหิดลวิทยานุสรณ์ให้มีการรับนักเรียนครอบคลุมทั้งจังหวัดนครราชสีมา


ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

นายสำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการยุบโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย(คนละโรงเรียนกับราชสีมาวิทยาลัย)และได้ลงนามประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา(ในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2552 โดยมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา จึงผลักดันให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ให้เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และความสามารถทางภาษา และมีโครงการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น โครงการทัศนศึกษา5เขา5เขื่อน โครงการติวโอลิมปิกวิชาการทั้ง6กลุ่มสาระ(คณิตศาสตร์,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ดาราศาสตร์,เคมีและคอมพิวเตอร์) เป็นต้น ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีนักเรียนผู้ประสบผลสำเร็จเป็นจำนวนมาก ในคะแนนเฉลี่ยผลสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.(O-NET)ก็ได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ผลสอบโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม(AFS)ก็ได้จำนวนสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมาเช่นกัน

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน   ตราพระเกี้ยวเปล่งรัศมี
 • ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 • คติพจน์ อคฺควิชฺโช คุณากโร แปลว่า “เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม”
 • เอกลักษณ์ หลักสูตรเข้มข้น บุคคลแห่งการเรียนรู้
 • อัตลักษณ์ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • วิสัยทัศน์ สำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
 • สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า  สีชมพู
        
        
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า(หลวงพ่อสำเร็จ)
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชงโค-ดอกเฟื่องฟ้า
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รายนามผู้บริหาร                         

1. นายไพศาล มีสวัสดิ์ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

 

หลักสูตรการศึกษา

สาระสำคัญของการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ คือการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ความต้องการของท้องถิ่น ตามความพร้อมและจุดเน้นของสถานศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ สำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี” ในรายวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนหรือที่เรียกว่ารายวิชาพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จำนวน 41 หน่วยกิต

ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา พุทธศักราช 2551 ได้จัดไว้ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต โดยจัดให้มีความเข้มข้น สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน ถึงแม้ระยะเริ่มแรกจะยังไม่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพียงพอ ในอนาคตรายวิชาเพิ่มเติมบางรายวิชาจะได้นำเอาเนื้อหาสาระในระดับอุดมศึกษามาจัดเป็นรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (AP) ให้นักเรียนได้เลือกเรียนรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (AP) โดยโรงเรียนจะประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้การรับรอง นักเรียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้อีกเมื่อเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

ปีการศึกษา 2552 – 2554

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ภาษา-ภาษา
 • ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แบบเข้มข้น
 • ภาษา-ภาษา
 • ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์

แผนการจัดการชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2552 – 2554 ชั้น ม.4 จำนวน 120 คน
โดยแยกเป็น วิทย์ – คณิต 90 คน /ภาษา 30 คน(โดยประมาณ)

ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน
โดยแยกเป็น วิทย์ – คณิต 105 คน /ภาษา 35 คน
รับนักเรียนประจำ (หอพัก) ทั้งหมด

สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
 1. ศูนย์เทคโนโลยีและวัตกรรมทางการศึกษา (ICT)
 2. ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ (IT)
 3. ห้องปฏิบัติการ
 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Wi-Fi)
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณโรงเรียน
 1.  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
 2. ศูนย์ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของอีสาน) เสร็จประมาณต้นปี 2555(อยู่ภายในโรงเรียน)
 3. โครงการห้องสมุดมีชีวิต หรือศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์(อยู่ภายในโรงเรียน)
 4. โครงการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) แห่งแรกของภาคอีสาน
 5. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโคราช (เมืองโคราชจำลอง)
 6. โครงการสวนสุขภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สวนลุมโคราช)
 7. โครงการทะเลโคราช (อ่างห้วยยางเก่า)
 8. โครงการจูราสสิคพาร์ค
 9. โครงการสำนักงาน อบจ.แห่งใหม่

โครงการที่ 3 – 9 เริ่มสร้าง ปี 2555-2558