กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
ครูสุนทร ชัยโคตร ครูวัชราภรณ์ หนองพล
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ครูสมเกียรติ   พาบุ  ครูปัญจพร   ดีหมื่นไวย  ครูทิพย์รัตน์   แสงฤิทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ครูชมพู่   วงศ์หท้ัย
 
 ครูณัฏฐสิน   ตลิ่งไธสง ครูประสงค์   ม่วงนาค ครูวชิรเมธี   จอมไธสง
     
ครูสุพัตรา    ไชยสิทธิ์ ครูนคร    หนองพล ครูไตรรัตน์   หาญพิทักษ์ชัยกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ครูกมลวรรณ   มรกตพรรณ ครูชุ่มฤดี    สินสุข ครูทวีพร    กัลปภิญโญกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 ครูอัจฉราภรณ์   คุณมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ครูนงลักษณ์    ต้วมสูงเนิน ครูศุภชัย   แจ่มนิลพิพัฒน์ ครูจันทร์แรม   สีตะธนี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูนวลจิรา   ใจสมุทร
 ครูปัทมาภรณ์   หาระบุตร ครูศิริรัตน์   มงคล ครูนิอร   ยนต์สุข