ติดต่อเรา

ตั้งอยู่เลขที่ 347 หมู่ 12 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

โทรศัพท์  (044) 305167  โทรสาร (044) 305168 

เว็บไชต์โรงเรียน  www.tunkr.ac.th