การพัฒนาบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

 

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย            การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                                  วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ชื่อผู้เขียน                   นายณัฏฐสิน ตลิ่งไธสง

ปีการศึกษา                 2560

 

            การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ  

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากทั้งหมด 103 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-Dependent) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.40/81.35 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ 80/80 2) คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ มีความแตกต่างกัน โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ อยู่ในระดับมาก

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *