Monthly Archive: February 2020

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการมหกรรมจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ในการประชุมครั้งนี้ มีท่าน ผอ.ทนงค์ เขียวแก้ว เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  มีการกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละรายการ โดยจะมีการเชิญคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อกำหนดรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตามรายการต่างๆ ในโอกาสต่อไป

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.ม.4

เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ.2563 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดทำโครงดารเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.4 โดยมอบหมายให้ ผอ. , รอง ผอ. และครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SBMLD ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะมีที่อยู่ตามต่างอำเภอและต่างจังหวัด จึงต้องแบ่งกันออกเยี่ยมบ้าน การใช้ระบบ SBMLD ทำให้เกิดความสะดวกในการบันทึกและการรายงานข้อมูล

ทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำลงสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ ได้มีการทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในส่วนต่างๆ เช่น การใช้ระบบการบริหารงานวิชาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเช็คสถิติจำนวนนักเรียน การบันทึกการเยี่ยมบ้าน และการลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะครูและบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูอภิชาติ โวหารลึก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูชินวัตร จอดสันเทียะ และครูชไมพร แสงทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัตจัย เครื่องไทยธรรมและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์และนักบวชชีพราหมณ์ที่อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ได้เข้ารับการประเมินความสามารถของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2563