กิจกรรมการสอนเสริมเติมความรู้สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งโรงเรียนได้จัดสอนเสริมโดยคณะวิทยากรที่เป็นทั้งคณะครูของเราเองและเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา มาจากภายนอก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *