Daily Archive: 05/02/2020

ทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำลงสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ ได้มีการทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในส่วนต่างๆ เช่น การใช้ระบบการบริหารงานวิชาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเช็คสถิติจำนวนนักเรียน การบันทึกการเยี่ยมบ้าน และการลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะครูและบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูอภิชาติ โวหารลึก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูชินวัตร จอดสันเทียะ และครูชไมพร แสงทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัตจัย เครื่องไทยธรรมและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์และนักบวชชีพราหมณ์ที่อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ได้เข้ารับการประเมินความสามารถของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2563