ทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำลงสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ ได้มีการทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในส่วนต่างๆ เช่น การใช้ระบบการบริหารงานวิชาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเช็คสถิติจำนวนนักเรียน การบันทึกการเยี่ยมบ้าน และการลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะครูและบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *