Daily Archive: 12/02/2020

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการมหกรรมจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ในการประชุมครั้งนี้ มีท่าน ผอ.ทนงค์ เขียวแก้ว เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  มีการกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละรายการ โดยจะมีการเชิญคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อกำหนดรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตามรายการต่างๆ ในโอกาสต่อไป

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.ม.4

เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ.2563 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดทำโครงดารเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.4 โดยมอบหมายให้ ผอ. , รอง ผอ. และครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SBMLD ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะมีที่อยู่ตามต่างอำเภอและต่างจังหวัด จึงต้องแบ่งกันออกเยี่ยมบ้าน การใช้ระบบ SBMLD ทำให้เกิดความสะดวกในการบันทึกและการรายงานข้อมูล