กิจกรรมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 ระหว่างอยู่หอพักตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 “เตรียมน้อมฯ โคราช ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยดำเนินการให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้
– คัดกรองนักเรียนก่อนออกจากหอพักทุกคน
– เว้นระยะห่างในการเรียนและการทำกิจกรรม
– ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่
– สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
– ใช้โรงอาหารแบบเว้นระยะห่าง
– เข้าแถวหน้าเสาธงแบบเว้นระยะห่าง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *