แจ้งข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อขอเปิดภาคเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันของ ม.4-6
ประกาศมาตรการเพิ่มเติมและการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียน
ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
โครงสร้างตารางเรียนในช่วง New normal
แบบบันทึกข้อมูล (Timeline) ของ ม.5-6
กำหนดการมาเรียนและการเข้าหอพักของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนหอพัก กลุ่ม A
รายชื่อนักเรียนหอพัก กลุ่ม B

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *