Author Archive: nongpuy

แจ้งข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อขอเปิดภาคเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนพร้อมกันของ ม.4-6 ประกาศมาตรการเพิ่มเติมและการขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียน ประกาศมาตรการเตรียมความพร้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โครงสร้างตารางเรียนในช่วง New normal แบบบันทึกข้อมูล (Timeline) ของ ม.5-6 กำหนดการมาเรียนและการเข้าหอพักของนักเรียน รายชื่อนักเรียนหอพัก กลุ่ม A รายชื่อนักเรียนหอพัก กลุ่ม B

กิจกรรมการเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้น ม.4 ระหว่างอยู่หอพักตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 “เตรียมน้อมฯ โคราช ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19” โดยดำเนินการให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน ดังนี้ – คัดกรองนักเรียนก่อนออกจากหอพักทุกคน – เว้นระยะห่างในการเรียนและการทำกิจกรรม – ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่ – สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา – ใช้โรงอาหารแบบเว้นระยะห่าง – เข้าแถวหน้าเสาธงแบบเว้นระยะห่าง

กิจกรรม เปิดบ้านเตรียมน้อมฯ โคราชปีที่ 11

กฎกติกา การแข่งขัน กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยะภาพ มต้น กำหนดหลักเกณฑ์ประกวดโครงงานวิทย์(การทดลอ กำหนดหลักเกณฑ์ประกวดโครงงานวิทย์ กิจกรรมTNS OPEN HOUSE 2020 เกณฑ์การแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการสังคมศึกษ เกณฑ์การแข่งขันจัดสวนถาด เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย เกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาอังกฤษ เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงงานคณิตศาสตร์