กิจกรรมในโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการมหกรรมจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 ในการประชุมครั้งนี้ มีท่าน ผอ.ทนงค์ เขียวแก้ว เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดการประชุม คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  มีการกำหนดรายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน  รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละรายการ โดยจะมีการเชิญคณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อกำหนดรายละเอียดและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตามรายการต่างๆ ในโอกาสต่อไป

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน นร.ม.4

เมื่อวันที่ 8-10 ก.พ.2563 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดทำโครงดารเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.4 โดยมอบหมายให้ ผอ. , รอง ผอ. และครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบ SBMLD ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนจะมีที่อยู่ตามต่างอำเภอและต่างจังหวัด จึงต้องแบ่งกันออกเยี่ยมบ้าน การใช้ระบบ SBMLD ทำให้เกิดความสะดวกในการบันทึกและการรายงานข้อมูล

ทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านรับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น และนำลงสู่การปฏิบัติ  ในการนี้ ได้มีการทบทวนการใช้งานโปรแกรม SBMLDinnovation เพื่อการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในส่วนต่างๆ เช่น การใช้ระบบการบริหารงานวิชาการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเช็คสถิติจำนวนนักเรียน การบันทึกการเยี่ยมบ้าน และการลงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ คณะครูและบุคลากรทุกท่านได้ร่วมกันวางแผนศึกษาข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายทนงค์ เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูอภิชาติ โวหารลึก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยครูชินวัตร จอดสันเทียะ และครูชไมพร แสงทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายจตุปัตจัย เครื่องไทยธรรมและน้ำปานะ แด่พระภิกษุสงฆ์และนักบวชชีพราหมณ์ที่อยู่ปริวาสกรรม ณ วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการสอนเสริมเติมความรู้สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่งโรงเรียนได้จัดสอนเสริมโดยคณะวิทยากรที่เป็นทั้งคณะครูของเราเองและเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา มาจากภายนอก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

นักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ครูเมทิกา  รักไท้ นำนักเรียน จำนวน 15 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการรักให้เป็นรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา  

นักเรียนได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) ได้จัดการอบรม “การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้ความร่วมมือกับอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) โดยมีนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จำนวน 3 คน เข้าร่วมและได้รับคะแนนโหวดมากที่สุด ในการนำเสนอเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่น่าสนใจ ผ่านแนวคิด “Teen Nature Hipster Chic Chic” ซึ่งประกอบด้วย 1) นางสาวกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์  2) นายปุญญาพัฒน์  อินตางาม …
อ่านต่อ

นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปันน้ำใจ” เขาใหญ่พิทยาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้ส่งคณะครูและนักเรียน จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปันน้ำใจ” รร.เขาใหญ่พิทยาคม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม  โดยมีนักเรียนและคณะครูได้รับรางวัล ดังนี้  ครูภัทรพร  ลิ่มฮกซี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Overall (หญิง) ระยะ 10.5 กิโลเมตร นายธนภัทร  หาญประโคน นักเรียนชั้น ม.5/3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นนักเรียน ระยะ 5.5 กิโลเมตร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า…
อ่านต่อ

นศท.หญิง ปี2 ร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้นำนักศึกษาวิชาทหารหญิง ปี2 เข้าร่วมกิจกรรมกระโดดหอสูง ตามกิจกรรมการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  ณ สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา