Skip to main content

จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน (ณ  วันที่ 7 สิงหาคม 2563) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้