ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เดิมชื่อ โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษา จึงได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ต่อมามีนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐที่มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาตามความพร้อมและความต้องการ โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย จึงได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550

ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายด้านการศึกษาโดยจะจัดตั้งโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่างของจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยเป็นการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในจังหวัดนครราชสีมาให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย ได้เสนอขอใช้ชื่อโรงเรียนไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 และเริ่มรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งงดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จึงผลักดันอย่างเต็มกำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและความสามารถทางภาษา รวมทั้งจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของโรงเรียน คือ “เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม” โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดโครงการพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา และโครงการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา และมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรจากต่างประเทศ ได้แก่ สมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งอินโดนีเซีย (IYSA) ประเทศอินโดนีเซีย โรงเรียนมัธยมแวน โฮ ประเทศเวียดนาม และ องค์กรนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งมาเลเซีย (MYSO) ประเทศมาเลเซีย และในอนาคต โรงเรียนมีการวางแผนจะทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพิ่มเติมทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของนักเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : ตราพระเกี้ยว

ปรัชญา : ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

คติพจน์ : นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา แปลว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

วิสัยทัศน์ : สำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

อัตลักษณ์ : ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เอกลักษณ์ : หลักสูตรเข้มข้น บุคคลแห่งการเรียนรู้

สีประจำโรงเรียน :

สีฟ้า หมายถึง ท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาล ลูกเตรียมอุดมฯ เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใจแคบ สีฟ้า เป็นสีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามอง ลูกเตรียมอุดมฯเป็นผู้มีใจร่าเริง แจ่มใสสุภาพ อ่อนน้อม เป็นที่รักของทุกคน

สีชมพู หมายถึง สีลูกพระเกี้ยว เป็นสีประจำโรงเรียนหลักของโรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นชงโค เฟื่องฟ้า เป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดด และดูแลง่ายทนแล้งได้ดี ออกดอกตลอดทั้งปี โดยดอกมีสีสันสดใส เปรียบดังลูกเตรียมอุดมฯ ที่มีความอดทนต่ออุปสรรคอบรมสั่งสอนง่าย และมีความสดใสร่าเริง

ที่อยู่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๘๗ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่ ๑๒ หมู่บ้านหนองรังกา ถนนโคกเพชร – หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๓๐๕๑๖๗ โทรสาร ๐๔๔ – ๓๐๕๑๖๘

เว็บไซต์โรงเรียน : www.tns.ac.th อีเมล์ : tns347m12@gmail.com เฟสบุ๊ค : เตรียมน้อมฯโคราช

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.4 – ม.6) จำนวน 14 ห้องเรียน มีแผนการเรียนตามหลักสูตร จำนวน 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาต่างประเทศ มีนักเรียนจำนวน 480 คน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 52 คน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คนปัจจุบัน ได้แก่ นายทนงค์ เขียวแก้ว วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ทำเนียบผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา

ข้อมูลอาคารสถานที่

เพลงประจำสถาบัน

คลิกเพื่อเปิดฟังคลิปเสียง

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา (ต.อ.น.นม.)
(ใช้ร่วมกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า)

คำร้อง-ทำนอง : อร่าม ขาวสะอาด

ฟ้าชมพู พระเกี้ยวเชิดชู
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (น้อมเกล้า)

** ใต้ร่มชงโคเฟื่องฟ้าสง่าน่าชม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เราสามัคคีมั่น
ตั้งใจพากเพียรรักเรียนคือหลักสำคัญ
เราเจริญถึงขั้น ชาติไทยนั้น ก็จะไพบูลย์

ครูเราเยี่ยม (ครูเราเยี่ยม) นักเรียนเรายอด (นักเรียนเรายอด)
ผูกสายสัมพันธ์กันตลอด เพิ่มพูน
ดังสายโลหิตเดียว กลมเกลียวกันทุกรุ่น
รอบรั้วของเราอบอุ่นกายใจ (ซ้ำ) **

ฟ้าชมพูพระเกี้ยวเชิดชู ชงโคเฟื่องฟ้า

** รักชาติศาสน์กษัตริย์ และเคร่งครัดระเบียบวินัย
มองการณ์ไกลเพื่อชาติไทยพัฒนา
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เราแข็งแรงแกร่งกล้า
เร่งรุดการศึกษา เพื่อชาติไทย (ซ้ำ) **