จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา

จำนวนนักเรียน (ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้