ลำดับรายชื่อคณะกรรมการตำแหน่ง
1ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้าผู้ทรงคุณวุฒิ
2รศ.ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
3นายประดิษฐ์  กิ่งโก้ผู้ทรงคุณวุฒิ
4นายเกษม  ศุภรานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายมโน  ศรีวัฒนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
6นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
7ดร.รัตน์ดา  เลิศวิชัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8นางสาวรุ่งเรือง  กาญจนวัฒนาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9ร.ท.ธีรพงศ์  กาญจนกุลวัฒน์ผู้แทนผู้ปกครอง
10นายประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐผู้แทนองค์กรศาสนา
11นายสำราญ  เทินสะเกษผู้แทนองค์กรชุมชน
12พระชินกร  โชติมนฺโตผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
13นายพีระณัฐ  จาตุรัตน์ทวีโชติผู้แทนศิษย์เก่า
14นายณัฏฐสิน  ตลิ่งไธสงผู้แทนครู
15นายทนงค์ เขียวแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา