ผลงานดีเด่น ประเภทครูและบุคลากร  พ.ศ. 2561 – 2563 

พ.ศ. 2564

ประเภท (ครูและบุคลากร)ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับหน่วยงานที่ให้
นายทนงค์  เขียวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารางวัล “คนดีศรีย่าโม” สายงานผู้บริหาร  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
นายสถิตย์ ประสังขิณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษารางวัล  “เพชรสามัญ” สายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
นางวัชราภรณ์  หนองพล ตำแหน่ง ครูรางวัล “เพชรสามัญ”  สายงานการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์ ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางทิพรัตน์  แสงฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวขนิษฐา  ขอนพุดซา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีรางวัล “พนักงานจ้างดีเด่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2563

ประเภท (ครูและบุคลากร)ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับหน่วยงานที่ให้
นายทนงค์  เขียวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATIONบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
นายสถิตย์ ประสังขิณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษารางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  แห่งประเทศไทย
นางสาวสุพัตรา  ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATIONบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2562

ประเภท (ครูและบุคลากร)ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับหน่วยงานที่ให้
นายประสงค์  ม่วงนาค ตำแหน่ง ครูรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายอภิชาติ  โวหารลึก ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวธนิตา  วิจิตวรรณพัสดุ ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูอัตราจ้างดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา