ผลงานดีเด่น ประเภทนักเรียน  ระดับประเทศ/ นานาชาติ พ.ศ. 2561 – 2563 

 1.  นายกฤษฎิ์กมล ผดุงจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท จากการเสนองานวิจารณ์วรรณกรรม ตามโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 6 (ออนไลน์)
 2.  นายกฤษฏิ์กมล ผดุงจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลเยาวชนต้นแบบ สาขาภาษาต่างประเทศ ระดับ Platinum จากสโมสรโรตารี ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นฯ
 3. นายกฤษฏิ์กมล ผดุงจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับที่ 3 เกียรติบัตรและเหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
 4. นางสาวสิตานันท์ สีทานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563  สาขาวิชาเคมี
 5. นายปณวัฒน์ คูณมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563  สาขาวิชาชีววิทยา
 6. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จำนวน 5 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายจิรภัทร พงษ์ประยูร , นางสาวอริสา เที่ยงธรรม , นางสาวฐิตาพร ผางกระโทก , นายศุภณัฐ อริยานุวัฒน์ , นางสาวนันทิตา สิริวัฒนานนท์
 7. นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2การแข่งขันโต้คารมมัธยมโคราช ปี 2  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563
 8. นายกฤษฏิ์กมล ผดุงจิต นายปณวัฒน์ คูณมา และ นายพงศพล เขยนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8 จาก 36 ทีม จาก 9 ประเทศ ในงาน Phattalung International Science Fair 2020 ณ หอประชุมวังมโนราห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
 9. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย งานจุฬาภรณ์วิชาการ  ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล
 10. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ดังนี้
  1)  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เล่านิทานภาษาอังกฤษ
  2) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
  3) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
  4)  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
  5)  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 11. นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเยาวชน AFS
 12. ปีการศึกษา 2561  – ตัวจริง  15 คน /- อันดับสำรอง 17 คน /- ผ่านข้อเขียน  61 คน
 13. ปีการศึกษา 2562  – ตัวจริง  32 คน /- อันดับสำรอง 18 คน /- ผ่านข้อเขียน  94 คน
 14. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
 15. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ  จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 16. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 17. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานนานาชาติ (ไทย เวียดนาม มาเลเซีย  อินโดนีเซีย) จัดโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 18. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับประเทศ
 19. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวัดความสามารถ Advanced Placement Test ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 20. นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
  ปีการศึกษา 2561    – ค่าย 1  จำนวน  2 คน 
  ปีการศึกษา 2562  – ค่าย 1  จำนวน  3 คน