ผลงานดีเด่น ประเภทครูและบุคลากร  พ.ศ. 2561 – 2563 

พ.ศ. 2563

ประเภท (ครูและบุคลากร)ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับหน่วยงานที่ให้
นายทนงค์  เขียวแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATIONบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
นายสถิตย์ ประสังขิณี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษารางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  แห่งประเทศไทย
นางสาวสุพัตรา  ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง ครูครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATIONบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2562

ประเภท (ครูและบุคลากร)ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับหน่วยงานที่ให้
นายประสงค์  ม่วงนาค ตำแหน่ง ครูรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายอภิชาติ  โวหารลึก ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวธนิตา  วิจิตวรรณพัสดุ ตำแหน่ง ครูรางวัล “ครูอัตราจ้างดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา