Skip to main content

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้วิถีชาวนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำนาครบวงจร (ด้านการเกี่ยวข้าว) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.) ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เรียนรู้ขั้นตอนการประกอบอาชีพการทำนาแบบคงวงจร 2.) ให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 3.) นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนท้องถิ่น