ผลงานทางวิชาการของครูและบุคคลากรทางการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับวิธีการสอนแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – นางทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา – นายสถิตย์  ประสังขิณี

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา – นายสถิตย์  ประสังขิณี

งานทางวิชาการของนักเรียน

  •