ตรวจสอบผลการเรียนโดยระบบ Localschool-TNSGRReport


รหัส ID ผู้เรียน ชื่อ สกุล ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนปีล่าสุด
ปีการศึกษา 2/2563
วันเกิด วันที่เข้าเรียนในสถานศึกษา วันอนุมัติจบการศึกษา