ระบบประกาศผลการเรียนโดยระบบ Localschool-TNSGRReport


โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อ : ประจำปีการศึกษา : 1/2564         แผนการเรียน :   


ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิจ ประเภทรายวิชา คะแนนที่ได้ เกรด


สรุปผลการเรียนตลอดภาคเรียน
การประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับผลการเรียน
จำนวนหน่วยกิตที่ผ่าน/จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 0
เกรดเฉลี่ยรวมทั้งเทอม
คำชี้แจง ! กรณีผู้เรียนได้ ร หรือ ร* ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งการประกาศผลจะถือว่าเป็น ร ทั้งหมดให้ผู้เรียนสอบถามครูผู้สอนด้วยตัวเอง
กรณีติด ร! ระบบจะไม่นำรายวิชานั้นมาคิดเกรด ให้ผู้เรียนตรวจสอบหน่วยกิจในช่อง "จำนวนหน่วยกิตที่ผ่าน/จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด"

    กลับไปหน้าแรก