ผลงานดีเด่น ประเภทโรงเรียน  ระดับประเทศ/ นานาชาติ พ.ศ. 2561 – 2564 

1)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการประเมินใน “ระดับกลุ่มจังหวัด” ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาขนาดเล็ก ในปีการศึกษา 2563

2)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการประเมินใน “ระดับกลุ่มจังหวัด” ในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  ในปีการศึกษา 2563

3) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โรงเรียนที่มีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION

5)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล โรงเรียนที่มีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย