ชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563

ที่ชื่อ – สกุลชั้นตำแหน่งหมายเหตุ
1นายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์นายกสมาคม
2นายกิตติศักดิ์  วรสุนทรประธาน
3นายภูวิศ  เรืองพุทธ5/1กรรมการ
4นางดารณี  คำสวัสดิ์5/1กรรมการ
5นายธำรงค์  ปรุงเกียรติ5/2รองประธาน
6นางวรัญญา  จิรเฉลิมพงคณา5/2กรรมการ
7นางมัณฑนา  ศรีราง5/3กรรมการ
8นายวาศฤทธิ์  ศิริ5/3กรรมการ
9นางพิมพร  อยู่สุขอาบ5/4กรรมการ
10นางพิมพร  ปิยปาณานนท์5/4กรรมการ
11นายบุญหนา  หีบแก้ว6/1กรรมการ
12นายกิตติศักดิ์  เกิดนอก6/2กรรมการ
13นางพัฒน์นรี  พงษ์ประยูร6/3เหรัญญิก
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง6/4กรรมการ
15ร.ท.คมกิต  ปลั่งกลาง4/1กรรมการ
16นายชาญวัฒน์  โพธิ์วิทย์4/1กรรมการ
17นายอมรเทพ  เทพวิชิต4/2กรรมการ
18นางกรสุภา  วงศ์ธิดาภา4/2กรรมการ
19นางสาวปรางทอง  ปิยศทิพย์4/3กรรมการ
20นางดวงมณี  จันทร์หมื่นไวย4/3กรรมการ
21ดร. พูลศักดิ์  บุตรแก้ว4/4กรรมการ
22นางนันทรัตน์  วงศ์สุทธิรัตน์4/4กรรมการ
23นายศักดิ์สิทธิ์  คุ้มหมื่นไวย4/5กรรมการ
24นางปทิตตา  สิทธิสมบัติ4/5กรรมการ
25นางอำไพร  เขียวปัญญา4/6กรรมการ
26นางภัทราพร  ยาพิมาย4/6กรรมการ