โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างบุคลากร

คณะผู้บริหาร                    

                       

ชื่อ – สกุล  นางนัทภา วรรณประพันธ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์  Nattapa@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายสถิตย์   ประสังขิณี
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์  sathit@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       

ชื่อ – สกุล  นายสุนทร   ชัยโคตร ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  soonthorn@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางวัชราภรณ์    หนองพล ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  watcharaporn@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     

ชื่อ – สกุล  นางทิพรัตน์   แสงฤทธิ์ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  thipparat@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาวภัทรียา วงษ์วาลย์ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์ 
ชื่อ – สกุล  นายสรนันท์ แซ่จาง ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  Soranan@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาววารีรักษ์ ล้อมกลาง ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน
อีเมล์ Wareerak@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายกฤษฎา โสภาพล ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  kritsada@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ชื่อ – สกุล  นายณัฎฐสิน   ตลิ่งไธสง ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  natthasin@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายนคร   หนองพล ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  nakhon_chemistry@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางนงลักษณ์   ต้วมสูงเนิน ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  nonglak_tu@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายวชิรเมธี   จอมไธสง ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  wachiramatee@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาวลักณิฌา  ลิ่มฮกซี่ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  trirat@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายประสงค์    ม่วงนาค ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  prasong@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางชมพู่    วงศ์หทัย ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  chompoo@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  ว่าที่ร้อยตรีคุณาธิป ชาญนรา ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  Khunatip@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางปรีย์วรา  ชอบบัว ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  ampha@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายเฉลิมเดช ก้องนวกุล ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน
อีเมล์  Chalermdet@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาวมินตรา ทองดี ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  mintra@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาวนันทวรรณ ทองแดง ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  Nanthawan@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อ – สกุล  นายอภิชาติ  โวหารลึก ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  apichart@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ  เอกวิภพ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  jirayu@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางเมทิกา  รักไท้ ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  methika@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายอิสรภาพ ประสมพล ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ – สกุล  นายศุภวิทย์   นาโนน ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  supavit@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อ – สกุล  นางสาวภริณี ศรีบุรินทร์ ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  Parinee@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                     

ชื่อ – สกุล  นายเกศว์โกมล    ราชวงษ์ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  kadgomol@tns.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล  นางสาวจุรีวรรณ   กำเนิด ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  jureewan@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นางสาลินี บวรรัตนพัฒน์ ตำแหน่ง  ครู อีเมล์  Salinee@tns.ac.th  
ชื่อ – สกุล  นางสาวจุรีรัตน์ สารติ ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  Jureerat@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายนราธร พงษ์พันนา ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์   Narathon@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายภานุวัฒน์ กัลยาสนธิ ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์  panuwat@tns.ac.th
ชื่อ – สกุล  นายอัฑฒชัย ชมขุนทด ตำแหน่ง  ครูปฏิบัติการสอน อีเมล์   Attachai@tns.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

ชื่อ – สกุล  นายอิสรภาพ ประสมพล ตำแหน่ง  ครูหอพัก อีเมล์ 
ชื่อ – สกุล  นายกฤษฎา นากุดนอก ตำแหน่ง  ครูหอพัก อีเมล์ 
ชื่อ – สกุล  นางสาวสิริสุข ชาพล ตำแหน่ง  ครูหอพัก อีเมล์ 
ชื่อ – สกุล  นางสาวกมลรัตน์  กระจงกลาง ตำแหน่ง  ครูหอพัก อีเมล์ 

ชื่อ – สกุล
  นางสาวอาทิตตยา ดีต่อ ตำแหน่ง  ครูหอพัก อีเมล์